Đang Thực Hiện

142397 ejabberd installation & config

I need ejabberd set up and configured on a host. I will also need a step-by-step instruction document so I can do it again if I need to.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, An ninh Web

Xem thêm: devworksl

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Washington, United States

Mã Dự Án: #1888572