Đang Thực Hiện

144043 full time sys admin

We need a very experienced sys admin to setup machines, install scripts, manage dns, and manage hosting environments.

Among other things you should be an expert in:

linux

apache

nginx

dns

load balancing

mysql

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, An ninh Web

Xem thêm: sys, load time, hosting expert setup, mysql nginx, system admin expert, apache linux expert, linux admin apache, nginx linux, nginx setup, manage time, time load, devworksl, full time experienced, linux admin apache mysql, script expert linux, nginx apache linux, nginx apache, mysql load balancing, mysql admin scripts, linux nginx, linux mysql load balancing, balancing, mysql dns, linux apache admin, linux load balancing

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Washington, United States

Mã Dự Án: #1890219