Đã hoàn thành

137459 Install SSL Certificate

I need to have SSL Certificates installed.

I have a VPS that hosts multiple domains. You can access all of the domains through one login to the Plesk 8.1 Control Panel. I need someone who can login into to Plesk and install three SSL certificates for three different domains.

The SSL Certificates are the GoDaddy Turbo SSL Certificates. I will also provide login access to my GoDaddy account so you can get info and data from there when needed.

If you know Plesk and GoDaddy SSL Certificates, please bid.

Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, An ninh Web

Xem nhiều hơn: turbo c++, ssl, ssl certificate, install vps, install ssl, install certificate, godaddy vps ssl, vps ssl, vps install ssl, godaddy ssl vps, ssl certificate install, ssl install, godaddy plesk, godaddy vps, install ssl certificate plesk, vps plesk, install plesk, install script godaddy, godaddy plesk certificate, ssl certificate install script, ssl login system, multiple domains, plesk vps, plesk control panel, install ssl certificate godaddy

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét ) Studio City, United States

ID dự án: #1883633

Được trao cho:

traductorasl

see message board

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0