Đang Thực Hiện

137351 Server config

Project description:

Install and initial setup of webmin, under a [url removed, login to view] root server with SUSE 10. Apache, Mail, PHP, MySQL... including DNS BIND configuration...

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Thiết lập Bản thảo, SQL, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: suse, hetzner, bind, mail config php, apache php config, setup mysql server, webmin php mail, config apache php, apache configuration php, apache config php, root install, webmin php, apache server config, hetzner install server, install webmin, project php mail server, dns bind, mysql config, dns server project, php mysql dns, mail server php project, dns bind server, bind server, setup dns server, admin server

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Porto, Portugal

ID dự án: #1883525