Đang Thực Hiện

327415 smtp server - small fix

Hi I have a postfix server on ubuntu linux machine.

It is working correctly.

I just need it to have the from address be xxxyyy at g-m-a-i-l . c-o-m

currently it is root at g-m-a-i-l . c-o-m

I just need the smtp settings for the server.

So I can use different clients to send mail from it.

please use keyword 'postfix' when bidding & sending a message.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, BPO, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: ubuntu server, smtp server, small fix on, mail fix, fix mail, linux small smtp, fix root, postfix message, ubuntu smtp mail server, smtp mail, root install linux, ubuntu linux server, ubuntu linux server server, script ubuntu, postfix send, install server linux ubuntu, ubuntu script, linux mail server install, server smtp, linux smtp

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) los angeles,

ID dự án: #2073222