Đã hoàn thành

357 phpAdsNew Install & Template

Install phpAdsNew and create template. The template exists in other site and this new site needs to be very similarif not exact in design. No graphic design is required.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: install template, create template, create template website, install phpadsnew, graphic install, phpadsnew, install template script, install graphic

Về Bên Thuê:
( 51 nhận xét ) Springwood, Australia

ID dự án: #1751225

Được trao cho:

nbcronylx

Ready to start, waiting for selections.

$40 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0