Đang Thực Hiện

Script to create multiple proxies out of one VPS

I need someone to create a script to create multiple proxies out of one VPS...

Kỹ năng: Thiết lập Bản thảo, Shell Script, VPS

Xem thêm: script create multiple contacts, script create multiple users, create multiple proxies

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #14854716

Đã trao cho:

abdofarag2

Hello, I'm a Linux\Unix systems engineer, VMware administrator, also certified Red Hat and VMware. Relevant Skills and Experience I have good experience in Linux administration, troubleshooting, service installing Thêm

$200 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
2.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

dkokmadis

A proposal has not yet been provided

$110 USD trong 1 ngày
(41 Đánh Giá)
4.9