Đang Thực Hiện

W3C Compliance

Modify code on all pages of site to be fully W3C Compliant, using validator on all pages [url removed, login to view]

Kĩ năng: Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: w3 validator, w3 site validator, w3c compliant, validator w3c, validator, site w3c compliant, w3c validator, compliant, w3 compliant, script w3c validator

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) ossett, United Kingdom

ID dự án: #61980