Đã Đóng

full stack developer - Mini project

I need the full stack developer for Mini project. Details will be shared with winnning bidder.

Kĩ năng: Scripting, Kiến trúc phần mềm, Phát triển phần mềm, Full Stack Development

Về khách hàng:
( 415 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #26506713