Đã Đóng

Xây dựng hệ thống trong game và fix lỗi trong model