Đang Thực Hiện

1834 Web Savy Admin

I'm looking for a web savy admin for web based projects. No coding reqired but allot of form work ect. 20 hours.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Tiếp thị, SEO

Xem thêm: admin web data, reqired, seo ect, data entry data coding, coding entry, form admin, admin form, web based entry, seo admin, admin projects, web based data entry form, web based projects

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Nashville,

Mã Dự Án: #1752703

Đã trao cho:

egoldcity

Thanks for the invitation..

$100 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
2.3