Đang Thực Hiện

116053 get #1 on google for keyword

1) see attached file for the keyword

2) tell us your flat fee price to get #1 on google for this keyword

3) tell us how long it will take

4) tell us your methods

note: we know it will take a long time, we know all about SEO, just tell us the above listed things, do not respond if you can't get #1 for the keyword

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Xây dựng liên kết, SEO

Xem nhiều hơn: on google, flat fee, google fee, flat fee seo, google link keyword, seo flat file, seo price keyword, link building fee

Về Bên Thuê:
( 181 nhận xét ) Nehpal, United States

ID dự án: #1862219