Đã Đóng

sh404sef virtuemart problem

Good evening!

i use joomla [url removed, login to view] and viruemart 1.1.9.

i installed sh404sef and it makes a trouble!

i uploaded a product with "clone" method,the new product appears in the website but when i click on it ,it appears the product that i made the "clone product" with another sku.

Another issue is that when i click a product that appears in a category ,does not appear then

Kỹ năng: eCommerce, Xây dựng liên kết, MySQL, SEO, Giỏ hàng mua sắm

Xem thêm: sh404sef problem virtuemart, sh404sef virtuemart issue, joomla sef virtuemart, sef virtuemart, virtuemart sef problem, uploaded link, virtuemart category problem joomla, virtuemart seo sku, website use virtuemart, sku website, clone virtuemart website, sh404sef problem, 137 link building, uploaded clone, joomla sef seo, seo virtuemart website, sku joomla, sef seo joomla, click virtuemart, joomla virtuemart seo, problem category, seo sef, joomla virtuemart product sku, joomla trouble, virtuemart click

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Athens, Greece

Mã Dự Án: #1708523

1 freelancer đang chào giá trung bình €15 cho công việc này

veerIT

have 5yrs experience of working in Joomla 2.5,1.7,1.6, 1.5 and 1.0 Please check PMB

€15 EUR / giờ
(5 Đánh Giá)
3.3