Đã hoàn thành

129988 SEO for apparel site

Hi,

We need a website to get as high as posible for these keywords:

wholesale dresses

wholesale prom dresses

wholesale evening dresses

wholesale cocktail dresses

wholesale bridesmaid dresses

wholesale prom gowns

"wholesale lingerie" will be a different project with relative keywords upon completion of this step.

Payment via escrow. 40% prepeayment, 60% after completion.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, HTML, Xây dựng liên kết, Tiếp thị, SEO

Xem nhiều hơn: cocktail, need apparel, prom, prom seo, apparel wholesale, lingerie seo, apparel website, website apparel, wholesale site, wholesale seo, wholesale link building, relative link building, evening dresses, cocktail dresses, building website apparel, step seo, evening prom dresses, prom dresses, seo step, lingerie website

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

ID dự án: #1876156

Được trao cho:

brickbluesl

Please see PMB

$100 USD trong 30 ngày
(83 Đánh Giá)
6.2