Đang Thực Hiện

133962 SEO Required! Long Term

Hi i need signups to a social networking website,

in return you will recieve 20% of all Ad Revenue from the site for as long as you keep the work up.

cheers

shu

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Tiếp thị, SEO

Xem thêm: seo required website, revenue seo, term revenue, social networking long term, signups required, seo ad, networking required, long term seo work website, seo revenue, seo required

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1880133

Đã trao cho:

wasudesigns

Hello!

$5 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0