Đang Thực Hiện

Server Coding - PHP, MySQL - Billing API

There are many things needs to be created, updated and tested.

Kỹ năng: Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: server billing php mysql, server coding, billing coding php mysql, coding billing, billing php mysql, coding php, billing script mysql php, billing coding, php mysql api, vibero, coding needs

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) PITT MEADOWS, Canada

Mã Dự Án: #1679157

1 freelancer đang chào giá trung bình $3 cho công việc này

gmAmaradasa

Hired by the Employer

$3 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
2.2