Đã Đóng

Cài đặt lại hệ thống Sharepoint & custmoize 1 số chức năng

1 Cài lại hệ thống SharePoint

Cài lại cho chuẩn, hệ thống Sharepoint hiện tại các user không tự đổi được mật khẩu của mình.

- User tự đổi được mật khẩu.

- Menu trái: Đang dài quá -> Xem tổ chức lại theo dạng tree view không?

2 Tính năng Quản lý công việc

- Sử dụng Tasklist chuẩn của SharePoint để có thể tự cấu hình thêm bớt các trường.

- Quy định chung:

o User chỉ được hiển thị các task list do mình tạo hoặc được giao.

o Khai báo cáo view: Toàn bộ, Việc quá hạn, Việc đã hoàn thành, Việc đang thực hiện (mặc định).

o Admin thấy tất cả các công việc.

- Code thêm 1 số tính năng bao gồm:

o Khi người dùng tạo công việc và gán cán được được giao việc (cho phép gán luôn trên form Tạo mới công việc), thì hệ thống tự động gửi email thông báo cho những người được gán vào công việc đó để thông báo.

o Cuối tuần, hệ thống tự động tổng hợp các công việc quá hạn và gửi email cho các cán bộ liên quan, cc cho quản lý.

o Cuối tuần, hệ thống tự động tổng hợp danh sách các công việc phải thực hiện vào tuần sau. Hệ thống tự động gửi email thông báo cho các thành viên liên quan.

Chức năng chi tiết:

2.1 Tạo mới công việc

- Tác nhân: Nhân viên

- Thông tin công việc:

o Task Name:  Đã có sẵn.

o Start Date:  Đã có sẵn.

o Due Date:  Đã có sẵn.

o Assigned To: Liệt kê từ danh sách  Đã có sẵn

o % Complete: Phần trăm hoàn thành công việc  Đã có sẵn.

o Description: Nội dung công việc  Đã có sẵn.

o Task Status: Trạng thái công việc  Đã có sẵn.

o Dự án: Liệt kê danh sách dự án, có thể null  Thêm mới

o Tỉnh: Liệt kê danh sách các tỉnh, có thể null  Thêm mới

o Due Date 1: Ngày gia hạn lần 1  Thêm mới

o Due Date 2: Ngày gia hạn lần 2  Thêm mới

o Result: Kết quả thực hiện  Thêm mới

2.2 Gửi email thông báo việc mới

- Tác nhân: Hệ thống

- Thời điểm gửi: Realtime.

- Điều kiện: Khi có công việc mới được tạo.

- Chi tiết: Hệ thống gửi email khi 1 công việc mới được tạo.

o Email Subject: Công việc <Task Name> được tạo mới.

o To: Người tạo, danh sách người thực hiện trong <Assigned To>

o Email Body:

 Nội dung công việc.

 Người giao.

 Người thực hiện

 Link đến công việc.

2.3 Gửi email thông báo công việc có tiến độ mới

- Tác nhân: Hệ thống.

- Thời điểm gửi: Realtime.

- Điều kiện: Khi người dùng cập nhật kết quả thực hiện công việc: Nội dung các trường <Result>, < % Complete >, < Task Status > thay đổi.

- Chi tiết:

o Email Subject: Công việc <Task Name> có tiến độ mới.

o To: Người tạo, danh sách người thực hiện trong <Assigned To>

o Email Body:

 Nội dung công việc.

 Người giao.

 Người thực hiện.

 Nội dung được cập nhật: Nội dung cũ, Nội dung mới.

 Link đến công việc.

2.4 Gửi email danh sách công việc quá hạn.

- Tác nhân: Hệ thống.

- Thời điểm gửi: Cuối tuần.

- Điều kiện: Các task thoả mãn các điều kiện:

o Task Status <> “Complete”

o (DueDate < Current Date and DueDate1 =null and DueDate2=null) or (DueDate1 <> null and DueDate1 < Current Date and DueDate2 =null) or (DueDate2 <> null and DueDate2 < Current Date).

Chú ý: Người tạo nhận được danh sách các Task mà mình tạo. Người thực hiện nhận được danh sách các Task mà mình được giao.

- Chi tiết:

o Email Subject: Danh sách công việc trễ hạn

o To: Người tạo, danh sách người thực hiện trong <Assigned To>

o Email Body: Danh sách các công việc trễ hạn

 Tên công việc.

 Người thực hiện

 Link xem chi tiết công việc.

2.5 Gửi email danh sách công việc thực hiện trong tuần sau:

- Tác nhân: Hệ thống

- Thời điểm gửi: Cuối tuần.

- Điều kiện: Các task có thời gian Start Date < cuối tuần sau và chưa hoàn thành.

Chú ý: Người tạo nhận được danh sách các Task mà mình tạo. Người thực hiện nhận được danh sách các Task mà mình được giao.

- Chi tiết

o Email Subject: Danh sách công việc thực hiện trong tuần sau.

o To: Người tạo, danh sách người thực hiện trong <Assigned To>

o Email Body: Danh sách các công việc thực hiện trong tuần sau.

 Tên công việc.

 Người thực hiện

 Link xem chi tiết công việc.

Kĩ năng: Sharepoint, Lập trình C#, .NET, Microsoft, HTML

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #24542038

2 freelancer chào giá trung bình$350 cho công việc này

RachitGroup

Hey, hy vọng bạn đang làm tốt :) Tôi là Chuyên gia trong nhiệm vụ này và có sẵn 24x7 cho bạn và có Xếp hạng 5 sao () trong Freelancer.com Sau khi đọc và hiểu dự án của bạn, tôi ở đây để giúp bạn trong dự án này. Tôi Thêm

$500 USD trong 5 ngày
(10 Nhận xét)
5.1
sonMM168

Tôi xũng là người việt nam và tôi sẽ cảm thấy rất thoải mái nếu được làm việc cùng anh.Tôi là một freelancer mới nên chauw có nhiều kinh nghiệm nhưng tôi cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vuc này

$200 USD trong 4 ngày
(1 Nhận xét)
0.0