Đã hoàn thành

Shell Script to Remove Files older than 3 days

Đã trao cho:

$25 CAD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

Sairamnagiri

A proposal has not yet been provided

$25 CAD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0