Đã hoàn thành

Shell Script to Remove Files older than 3 days

I have a directory on HDFS cluster, where I have files coming in every hour. I want to retain the files for 3 days then delete the file. This has to be done using a shell script. Use variables and do not hard code the directory.

Kĩ năng: Shell Script

Xem nhiều hơn: cron job to delete files older than 7 days, shell script to delete old log files, linux delete files older than a month, linux delete files older than 1 hour, script to delete old files in windows, bash delete directories older than, shell script to delete files older than one month, shell script to delete old files based on date, shell script remove file days, shell script remove domain, shell script remove lines file match, linux script remove line shell, shell script remove till end line, shell script remove lines linux, shell script remove line file

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Brampton, Canada

ID dự án: #14813307

Được trao cho:

$25 CAD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

Sairamnagiri

A proposal has not yet been provided

$25 CAD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0