Đã Đóng

Delivery Agent

Looking for someone who is in the USA. To partner with my company to deliver various products

Kĩ năng: Shipping, Đón, Đóng gói & Vận chuyển, Logistics, Giao hàng

Địa điểm: United States

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Nairobi, Kenya

ID dự án: #34346904