Đã Đóng

Taobao api

Need someone who can get part of taobao products via api and put this products in cs-cart database.

Also i need consultation about this.

Kỹ năng: eCommerce, HTML, Giỏ hàng mua sắm, TaoBao API

Xem thêm: taobao api cart, taobao, ecommerce consultation, ecommerce api, taobao cart, taobao products api, cart database api, taobao cart api, badbojo, api products, taobao shopping cart api, api taobao joomla, cart api, database api, template database cart, via api, api database, api cart, database cart, shopping api, 372, need consultation

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Koh Phangan, Thailand

Mã Dự Án: #1066335

4 freelancer đang chào giá trung bình $551 cho công việc này

zgos

please check the pbm

$600 USD trong 15 ngày
(3 Đánh Giá)
4.4
willsinclair

Please see pmb.

$525 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
4.2
zhaozw

let us start

$500 USD trong 10 ngày
(2 Đánh Giá)
3.0
wangzhen82

check your pm box

$580 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0