Đã hoàn thành

Slideshow to Screensaver2

I need to convert my existing image slide show c# wpf application to screensaver format.

1. It should have preview window (simulate the screensaver on windows screensaver preview window)

[url removed, login to view] should have settings window with motion speed (slow-medium-fast speed). affect the [url removed, login to view] > Duration, FadeDuration and ScaleFactor parameters.

Kỹ năng: Lập trình C#, WPF

Xem thêm: WPF Application, slow motion, wpf slide, convert wpf windows application, windows xaml, convert wpf wpf, slide wpf, convert existing wpf, slideshow windows application, wpf slideshow, slideshow wpf, image slideshow wpf, wpf image slideshow, wpf image, convert existing application wpf, convert application wpf, convert wpf windows, speed slow, convert wpf xaml, screensaver windows, screensaver slideshow, wpf xaml, wpf convert, windows screensaver, slideshow screensaver

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Istanbul, Turkey

Mã Dự Án: #4541164

Đã trao cho:

marcodf

Hired by the Employer

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0