Đã Đóng

Social Media Campaign for new product(s)

22 freelancer chào giá trung bình$374 cho công việc này

(852 Nhận xét)
9.8
(525 Nhận xét)
9.3
(254 Nhận xét)
7.9
(293 Nhận xét)
7.7
(210 Nhận xét)
7.5
(16 Nhận xét)
6.5
(16 Nhận xét)
6.1
(69 Nhận xét)
5.8
(122 Nhận xét)
6.1
(7 Nhận xét)
5.9
(25 Nhận xét)
5.5
(29 Nhận xét)
5.2
(19 Nhận xét)
5.2
(15 Nhận xét)
4.7
(47 Nhận xét)
4.8
(10 Nhận xét)
4.5
(4 Nhận xét)
4.6
(25 Nhận xét)
4.1
(22 Nhận xét)
4.2
(4 Nhận xét)
3.6