Đã Đóng

Social Media Help

Job Description:

We need technical input and posting assistance with various social media platforms. We are a growing company (LaundryJet) with a strong but growing social media presence.

Kĩ năng: Quảng bá truyền thông, Quảng cáo trên Facebook, Instagram Marketing, TikTok, YouTube

Về khách hàng:
( 9 nhận xét ) Oroville, United States

ID dự án: #35360909