Đã Đóng

Connect through facebook button - Post as status

I need somebody to implement a connect through facebook button.

When they click allow in the background it will post as their status and show on their friends news feeds.

I do not want it to post to their wall only as a STATUS.

This is a very basic project.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: wall post, news post, need somebody status, facebook background, social connect, post wall friends facebook, news wall, wall post friends facebook, post friends wall facebook, post facebook friends, xyzgroup, want status facebook, facebook post friends wall, post status facebook, facebook news, facebook post wall, wall networking, need post wall, post wall, post wall facebook, invite friends facebook connect, facebook wall post, connect facebook, basic facebook, implement facebook connect

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) sydney, Australia

Mã Dự Án: #1705669

3 freelancer đang chào giá trung bình $53 cho công việc này

softsolution2000

Ready to do it right away...

$100 AUD trong 3 ngày
(149 Đánh Giá)
7.1
anamul12

Dear sir, check my PMB for more details...

$30 AUD trong 12 ngày
(475 Đánh Giá)
7.1
rajib999

Dear sir please read your inbox for details.

$50 AUD trong 3 ngày
(14 Đánh Giá)
4.2
fajarID

i know what u need..

$30 AUD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0