Đã Đóng

Computer Architecture- Cache Simulator

Job Description:

Need an expert who can complete a small project on Cache simulator.

Kĩ năng: Kiến trúc phần mềm, Computer Science, Squid Cache, Varnish Cache

Về khách hàng:
( 357 nhận xét ) Kolkata, India

ID dự án: #35335476