Đã Đóng

embedded engin

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹250 cho công việc này

engrfarooq04

hi understood the details that you want help regarding the software development EXPERT IN: C Programming Software Architecture C++ Programming Hi Employer? I have persued the directions distinctly and perceived your Thêm

₹250 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0