Đã Đóng

Viết phần mềm chăm sóc khách hàng đơn giản

Tôi muốn có một tool nhỏ thực hiện các chức năng chăm sóc khách hàng sau đây:

1. Trên web (hoặc windows)

- tạo danh sách khách hàng

- import danh sách khách hàng (tên, ngày sinh, số điện thoại, email, ghi chú)

- export danh sách khách hàng

2. Trên iOS

- Notification khi đến các mốc quan trọng (thường là notify trước 1 ngày) cần nhắc khách (trên notifi này có nút gửi tin nhắn hoặc gọi điện luôn)

- Gửi tin nhắn hàng loạt đến một list hoặc một số khách hàng được chọn.

3. Chung

- tra cứu khách hàng theo tên, sđt, email xem khách hàng thuộc list nào

-Thêm, sửa, xóa, import các mốc thời gian quan trọng vào cho khách để còn notify

vd: mốc khách hàng phải nộp tiền, mốc sinh nhật, mốc nhận tiền của khách ...

Server chung, đồng bộ dữ liệu giữa hai phần, check login, tất cả danh sách gì đó phải theo account đã login

......

Dựa trên những điều trên, hãy thiết kế ý tưởng và gửi tới để tôi có căn cứ lựa chọn bạn.

Kĩ năng: Objective C, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #9139069

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

sunsoftpro

Hi Employer, I have read your description and been interested in your project. Please give me more details of the file format we will use to import data. I'm ready to discuss and start to work on it now. =========== Thêm

$750 USD trong 20 ngày
(13 Nhận xét)
4.4