Đã Đóng

Hire a Software Architecture Developer

We have a project where we need 10000 records to be uploaded in microseconds. We have spark set up ready and is working in local. But when the deployment happens in cluster, it is not working.

Kỹ năng: Kiến trúc phần mềm, Spark

Xem thêm: freelance software developers, hire a developer to make an app, hire software development company, hire software engineer, top software developer companies, hire freelance developers, top 10 software engineers in india, top software developers in the world, hire software developer interview, hire software developer hungary, hire software developer vietnam, hire software developer startup, hire software developer china, hire software developer hourly

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14825016

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹7777 cho công việc này

₹7777 INR trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
4.0
₹7777 INR trong 35 ngày
(2 Đánh Giá)
2.9