Đã hoàn thành

Hire a Software Architecture Developer

Đã trao cho:

miamideveloper

discussed earlier Relevant Skills and Experience discussed earlier Proposed Milestones $55 USD - discussed earlier discussed earlier

$55 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
4.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0