Đã Hủy

lte handover algorithm expert neede urgent

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed.

Kỹ năng: Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: need develop, urgent need graphics designer, need develop calendar system, urgent need website, need develop iphone games, need develop iphone application, urgent need words english, urgent need gallery script, need develop commerce website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pune, India

Mã Dự Án: #14852954

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0