Đã Đóng

i am a man setting up Windows an Microsoft office

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows.

Kỹ năng: Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem thêm: need microsoft office, microsoft office windows ebay, develop microsoft office add, microsoft office swf player, microsoft office labels, need develop commerce website, skilled microsoft office

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Egypt

Mã Dự Án: #14880036

4 freelancer đang chào giá trung bình $22 cho công việc này

BeshoyMousaKhair

. Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones $25 USD - .

$25 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
2.8
$25 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.5
zlotiyyo

Ready to go Relevant Skills and Experience I've been programming for Windows since 2007, and I'm fluent in C, C++, C# - whatever is needed. Proposed Milestones $5 USD - settling on project details $12 USD - developme Thêm

$22 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rohitamabe

A proposal has not yet been provided

$17 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0