Đã Đóng

need a assembly language expert for my project

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹219/giờ cho công việc này

₹100 INR / giờ
(2 Nhận xét)
0.6
₹277 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
₹277 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
₹222 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0