Đã Đóng

I need a programmer

Relational database written using typescript react Electron

Kĩ năng: Kiến trúc phần mềm, Kĩ thuật, Kiểm tra phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Okemos, United States

ID dự án: #34321051

15 freelancer chào giá trung bình$2107 cho công việc này

(127 Nhận xét)
9.0
(41 Nhận xét)
7.7
(44 Nhận xét)
6.5
(16 Nhận xét)
6.5
(9 Nhận xét)
6.0
(4 Nhận xét)
5.4
(14 Nhận xét)
5.0
(15 Nhận xét)
4.8
(11 Nhận xét)
5.0
(6 Nhận xét)
5.6
(1 Nhận xét)
4.1
(5 Nhận xét)
4.2
(4 Nhận xét)
3.5
(1 Nhận xét)
3.1
(0 Nhận xét)
0.0