Đã hoàn thành

openEMM Setup Help

Đã trao cho:

redssr

Which OS you are using (Linux or Windoiws if Linux which OS CentOS/Ubuntu) Relevant Skills and Experience About myself [url removed, login to view] Proposed Milestones ₹1300 INR - def Same as above + If Thêm

₹1000 INR trong 3 ngày
(30 Đánh Giá)
4.2

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹1200 cho công việc này

sumitgarg44

A proposal has not yet been provided

₹1500 INR trong 1 ngày
(28 Đánh Giá)
4.5
atikullx

Hire me. I'm an OpenEMM expert, Linux System Admin. Relevant Skills and Experience Linux, Software Testing, Ubuntu, UNIX Proposed Milestones ₹1300 INR - openEMM Setup

₹1300 INR trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
2.0
navabiradar

A proposal has not yet been provided

₹700 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0