Đã Đóng

PEGA LSA level experienced candidate needed

Job Description:

I need a highly skilled pega architect for my project. CSSA must. 7.1 version must. I will provide more details later

Kĩ năng: PEGA PRPC, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 160 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #14308563