Python, Software Architecture Expert Needed -- --- -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need a Python, Software Architecture expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers.

Python Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #15757633

Về dự án

10 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở