Đã Đóng

Python and Web Scraping Expert Needed -- Urgent ... - 27/04/2018 22:26 EDT

I need a Python and Web Scraping expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers.

Kĩ năng: Khai thác dữ liệu, Django, Python, Kiến trúc phần mềm, Web Scraping

Về khách hàng:
( 503 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #16807382