Đang Thực Hiện

Run deepfix tool -- 3

Được trao cho:

whoisvolkan

I can test with patterns and many more, not only C can test with 8051 based C syntax. I have experienced developer. I do lot of stuff use with C

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $159 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
1.3
$222 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0