Đã Đóng

Software for sending and receiving mobile messages

20 freelancer chào giá trung bình$2883 cho công việc này

(104 Nhận xét)
9.8
(330 Nhận xét)
9.9
(293 Nhận xét)
9.5
(914 Nhận xét)
9.0
(437 Nhận xét)
9.3
(192 Nhận xét)
9.4
(110 Nhận xét)
8.4
(236 Nhận xét)
8.8
(338 Nhận xét)
8.5
(20 Nhận xét)
8.1
(91 Nhận xét)
8.1
(46 Nhận xét)
7.3
(208 Nhận xét)
7.6
(86 Nhận xét)
7.6
(91 Nhận xét)
7.4
(62 Nhận xét)
6.8
(27 Nhận xét)
6.2
(7 Nhận xét)
5.1
(12 Nhận xét)
5.6
lizzycoder

I am a senior software developer with skills and experience on selenium, C, C++, C#, Python, PHP and PHP frameworks, Ruby on Rails, Django, Tableau, Machine Learning, JavaScript and JS frameworks, .NET... who has carri Thêm

$2500 AUD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.4