Đã Hủy

Test GLSL shader in OpenGL

I need you to test following shader and produce same output as in the link with the test image.

[url removed, login to view]

one shader is enough.

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 66 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #14864457