Phân loại khách hàng của ngân hàng, sử dụng thuật toán Support vector machine

Đã Đóng Đã đăng vào Jun 19, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Đây là bài toán phân loại trong Data mining.

Input: thông tin khách hàng của ngân hàng

Output: nhãn phân loại

Sử dụng thuật toán support vector machine (SVM) để phân loại dữ liệu khách hàng thành 2 loại là có khả năng đem lại lợi nhuận và ko có khả năng đem lại lợi nhuận.

Khai thác dữ liệu Java Machine Learning (ML) Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #7890891

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa Jul 26, 2015 đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

numberNmatrix

I worked in many machine learning projects and lots of them used SVM. Feel free to contact me for further discussion.

$250 USD trong 3 ngày
(12 Nhận xét)
5.0