Đã Đóng

Write some software -- 2

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. Wwe. Apple. Com

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem thêm: software write technical manual

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14786156

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
1.9