Đã Đóng

Write some software

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹4144 cho công việc này

₹11666 INR trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.9
₹1250 INR trong 5 ngày
(5 Đánh Giá)
1.9
₹1300 INR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4
₹1450 INR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.7
₹5055 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0