Đã Đóng

Write some software

Windows Autre ou pas sûr Montage des vidéos

Kỹ năng: Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem thêm: voip software windows mobile, write file windows mobile, geovision software windows service, free sandbox software windows, gps software windows

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tunisia

Mã Dự Án: #14854751

1 freelancer đang chào giá trung bình €29 cho công việc này

mathDev00

Hi, sir! I have a close look to your project. I have a good skill in c++ programming. If you award this project to me, we'll complete it in time. Our budget may be negotiable Thanks Stay tuned, I'm still working on t Thêm

€29 EUR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.6