Đã Đóng

Write some software -- 2

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹6535 cho công việc này

₹7777 INR trong 3 ngày
(9 Đánh Giá)
3.8
₹11111 INR trong 3 ngày
(14 Đánh Giá)
3.5
veekatmedia85

A proposal has not yet been provided

₹2250 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vinismon

I developed desktop and web applications using Java technologies Relevant Skills and Experience Javascript / 2.5 years Proposed Milestones ₹2500 INR - After 1st release ₹2500 INR - After complete the task

₹5000 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0