Đang Thực Hiện

Write some software

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Java. around 3 years of experience in designing and developing the Web based Applications.

Good working Knowledge in core java, Servlets, JSP, Hibernate.

Kĩ năng: Java, Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: what is software in computer, software examples, 5 example of software, writing software programs, types of software, what is system software, software definition and examples, computer software definition, java,j2EE,jsp,servlets,struts,hibernate, java,j2EE,jsp,servlets,struts,hibernate,, send jsp servlet object core java, hibernate web application jsp servlets, java j2ee jsp servlets javascript ajax xml, jsp servlets dao pojo java beans, core java j2ee jsp servlets struts ajax oracle

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #16721593

Được trao cho:

₹2777777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0