Đã Hủy

python developers

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹25929 cho công việc này

₹12510 INR trong 10 ngày
(670 Nhận xét)
6.8
vishalsarkar2050

A proposal has not yet been provided

₹37500 INR trong 30 ngày
(13 Nhận xét)
5.8
SoftoMozo

Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹27777 INR trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.0