Đã Hủy

python developers

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹26391 cho công việc này

₹12510 INR trong 10 ngày
(632 Đánh Giá)
6.7
vishalsarkar2050

A proposal has not yet been provided

₹37500 INR trong 30 ngày
(12 Đánh Giá)
5.8
manuelmartinez93

i am java,python,javascript,php developer and i am able to work this 2 hours at day or more Habilidades y experiencia relevante java,python Htos propuestos ₹27777 INR - e

₹27777 INR trong 10 ngày
(21 Đánh Giá)
3.9
SoftoMozo

Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹27777 INR trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0