Đã Hủy

Software Development

8 freelancer đang chào giá trung bình £54861 cho công việc này

£55555 GBP trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
4.6
£55555 GBP trong 30 ngày
(10 Nhận xét)
4.7
£55555 GBP trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
2.4
£55555 GBP trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
0.0
wancheng

please share your details Relevant Skills and Experience ios, android app development, php, Proposed Milestones £55555 GBP - 1

£55555 GBP trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
£55555 GBP trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
£55555 GBP trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
£50000 GBP trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.0