Đã Đóng

virtual window server - gmail issue

virtual window server - gmail issue

looking for someone to solve issue with window server

i am trying to verifiy phone number in gmail in virtual window server but getting error - cant use this phone number

i tried my numbers

but may b virtual window problem

Kĩ năng: Phát triển phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Kiểm tra/QA, Virtual Machines

Xem nhiều hơn: smtp virtual windows server 2003, virtual smtp server windows 2003, virtual web server set windows 2003, vps virtual private server romania, hosting virtual trixbox server, virtual smtp server 2007, install dolphin window server, virtual smtp server windows server 2003, ffmpeg install godaddy virtual private server, hosted email virtual smtp server windows 2003, windows virtual smtp server, virtual smtp server, windows virtual pop3 server, virtual smtp server settings windows server 2003, win2003 virtual smtp server setup

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) samana, India

ID dự án: #16997584

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

asimrasool87

Dear Employer, I can do this task for you and can verify your number over the Virtual Server if your account verification number is the same. Looking forward for your kind consideration and support. Regards Thêm

$30 USD trong 0 ngày
(4 Nhận xét)
1.9