Do some data entry -- 2

Mở

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹25555 cho công việc này

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
radwataleb

A proposal has not yet been provided

₹30000 INR trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹16666 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0